Yurtiçi Yayınlar

YURTİÇİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELERİM:
(NATIONAL PUBLICATIONS)
1. Özdek ŞC, Önol M, Gürelik G, Hasanreisoğlu B. Retina sinir lifi tabakası kalınlığındaki yaşa bağlı değişikliklerin sinir lifi analizatörü ile değerlendirilmesi. MN Oftalmoloji, Mart 1999, cilt 6, sayı 1, 54-57.
2. Özdek Ş, Gürelik G, Köksal M, Akbatur H, Hasanreisoğlu B. Maküler delik cerrahisindeki yenilikler ve cerrahi sonuçlarımız. Retina-Vitreus, 1999, 7:31-37.
3. Özdek ŞC, Önol M. Retina sinir lifi analizatörü ile retina sinir lifi tabakasının değerlendirilmesi (Güncelleştirilen konu). Retina-Vitreus, 1999, 7:1-7.
4. Özdek Ş, Önol M, Çam M, Hasanreisoğlu B. Bir Peters’ anomali olgusunda korneadaki histopatolojik değişiklikler. Olgu Sunusu. MN Oftalmoloji Aralık 1999, cilt 6 sayı 4, 394-396.
5. Özdek Ş, Bilgihan K, Akata F, Önol M, Hasanreisoğlu B. Photorefractive keratectomy in myopic astigmatism. Gazi Medical Journal, 1999, 10:16-20.
6. Özdek ŞC, Ünal M, İleri F, Hasanreisoğlu B. Orbita blow-out kırıklarında cerrahi tedavi yaklaşımları. MN Oftalmoloji Aralık 1999, cilt 6 sayı 4, 382-385.
7. Oğuz H, Karadere S, Özdek Ş, Hasanreisoğlu B. “Vitrektomi yapılmış silikon dolu gözlerde göz içi basıncının değerlendirilmesinde Tono-Pen ile Goldman applanasyon tonometresinin klinik olarak karşılaştırılması”. Retina-Vitreus, 2002: 8; 262-266.
8. Adıgüzel U, Özdek Ş, Gürelik G, Akata F, Hasanreisoğlu B. “Komplike retina dekolmanlarında uygulanan gevşetici retinotomi ve retinektomi: Uzun dönem sonuçlarımız ve son görmeyi belirleyen faktörler”. Retina-Vitreus, 2000: 8; 235-245.
9. Göl B, Özdek Ş, Adıgüzel U, Hasanreisoğlu B. “Maküla deliğine bağlı retina dekolmanı bulunan dejeneratif miyop hastalarda cerrahi tedavi”. T. Oft. Gaz. 31, 13-17, 2001.
10. Aydın B, Özdek Ş, Gürelik G, Önol M, Hasanreisoğlu B. “Katarakt cerrahisine bağlı nukleus luksasyonlarında aynı veya farklı seanslarda nukleus ekstraksiyonu cerrahisi sonuçlarının değerlendirilmesi”. Retina-Vitreus 2002;10:76-82.
11. Hasanreisoğlu B, Özdek Ş. “Diyabetik Retinopatide güncelleşen vitrektomi endikasyonları”. Retina-Vitreus 2001;9:188-193.
12. Özdek Ş, Gürelik G, Hasanreisoğlu B. Optik sinir druseni olan diyabetik retinopatili bir olguda anterior iskemik optik nöropati. Retina-Vitreus 2001; Özel sayı:40-43.
13. Özdek Ş, Gürelik G, Hasanreisoğlu B. Gronblad-Strandberg sendromu ile birlikte görülen bir Stargard olgusu. Retina-Vitreus 2001; Özel sayı:36-39.
14. Özdek ŞC, Bilgihan K, Akata F, Önol M, Hasanreisoğlu B. Lamellar keratoplasti tekniklerindeki son yenilikler. T. Oft. Gaz. 2002, Vol 32, sayı 4/1, 624-628.
15. Özdek Ş, Sarı A, Altınsoy A, Gürelik G, Hasanreisoğlu B. Eksojen endoftalmide tedavi yaklaşımı ve sonuçlarımız. Retina-vitreus 2002;10:177-183.
16. Sarı A, Özdek Ş, Bilgihan K, Akata F, Hasanreisoğlu B. LASIK başarılı ve tatminkar bir yöntem mi? MN Oftalmoloji, 2002, Cilt 9 Sayı 3, 255-258.
17. Özdek Ş, Konuk O, Gürelik G, Sarı A, Hasanreisoğlu B. Ani görme kaybı ve geçici oftalmopleji ile seyreden bir olguya tanısal yaklaşım. Retina-Vitreus Ekim 2002; Özel sayı: 24-29.
18. Konuk O, Özdek Ş, Gürelik G, Öztürk S, Ünal M, Hasanreisoğlu B. Temporal arterden uygulanan sisplatin tedavisi sonrası gelişen oküler ve orbital toksisite. Retina-Vitreus Ekim 2002; Özel sayı: 30-35.
19. Gürelik G, Özdek Ş, Konuk O, Hasanreisoğlu B. Hipotonili bir olguda papilödem-makülopati ve pars plana vitrektomi ile tedavisi. Retina-Vitreus Ekim 2002; Özel sayı: 36-43.
20. Sarı A, Özdek Ş, Gürelik G, Önol M, Hasanreisoğlu B. Hiperornitinemi ile seyreden bir koryoretinal distrofi: Gyrate Atrofi. Retina-Vitreus, 2002;10:293-299.
21. Özdek Ş, Akpek S, Gürelik G, Göl B, Ilgıt E, Hasanreisoğlu B. Akut santral retinal arter tıkanıklıklarında selektif intraarteriel fibrinolitik tedavi. Retina-Vitreus 2003; 11: 30-35.
22. Gürelik G, Özdek Ş, Aydın B, Konuk O, Hasanreisoğlu B. Retinal ven dal tıkanıklığı tedavisinde arteriovenöz kılıf dekompresyonu. Retina-Vitreus 2003; 11: 47-53.
23. Kulaçoğlu DN, Gürelik G, Özdek Ş, Aydın B, Hasanreisoğlu B. Oküler tutulumlu Behçet hastalığında klinik bulgular. Retina-Vitreus 2003; 11: 19-29.
24. Özdek Ş. İntraoküler gazlar (Güncelleştirilen konu). Retina-Vitreus, 2003;11(2):98-101.
25. Kulaçoğlu DN, Gürelik G, Özdek Ş, Aydın B, Hasanreisoğlu B. Ailevi exudatif vitreoretinopatide görsel ve anatomik sonuçlar. Retina-Vitreus, 2003;11(2): 142-149
26. Özdek Ş, Özdoğan S, Önol M, Gürelik G, Hasanreisoğlu B. Panretinal fotokoagülasyonun retina sinir lifi tabakası üzerine etkisinin NFA-GDx ile değerlendirilmesi. Retina Vitreus, 2003; 11: 250-255.
27. Yülek FT, Özdek Ş, Önol M, Akata F, Hasanreisoğlu B. Ön segment gelişim anomalilerinde tanı dağılımı ve hastaya yaklaşım. MN Oftalmoloji, 2003; 10: 202-205.
28. Özdek Ş, Aydın B, Aksoy S, Gürelik G, Hasanreisoğlu B. Vitrektomize bir gözde katarakt cerrahisi, teknik seçimi, cerrahi zorluklar, muhtemel komplikasyonlar ve tedavisi. Retina Vitreus, 2003;11: özel sayı: 23-25.
29. Gürelik G, Urgancıoğlu BŞ, Aydın B, Konuk O, Özdek Ş, Hasanreisoğlu B. Ciddi hipotoniyle seyreden VKH sendromlu bir olguda cerrahi tedavi. Retina Vitreus, 2003;11: özel sayı: 28-32.
30. Bozan EA, Özdek Ş, Gürelik G, Konuk O, Hasanreisoğlu B. İntravitreal silikon alınması sonrası nüks retina dekolmanı. Türkiye Klinikleri Oftalmoloji; 13: 13-17, 2004.
31. Özdek Ş, Gürelik G, Öztürk S, Akbatur H, Akata F, Hasanreisoğlu B. Management of retinal detachments in eyes with choroidal coloboma. Gazi Med Journal; 2003;14:51-56.
32. Sarı A, Gürelik G, Özdek Ş, Akata F, Hasanreisoğlu B. Komplike retina dekolmanında silikon yağı kullanımı: 525 olguda sonuçlar ve kompikasyonlar. Retina-Vitreus, 2004;12: 97-102.
33. Bahçeci U, Özdek Ş, Konuk O, Gürelik G, Akata F, Hasanreisoğlu B. Oftalmolojide kullanılan deneysel hayvan modelleri. T Klin Oftalmoloji 2004,13:109-116.
34. Özdek Ş, Özdoğan S, Gurelik G, Bahçeci U, Akata F, Hasanreisoğlu B. Oküler cerrahiye sekonder gelişen konjonktiva defektlerinin rekonstrüksiyonunda amniyotik membran uygulaması. MN Oftalmoloji, 2005;12: 242-5.
35. Yülek F, Özdek Ş, Konuk O, Hasanreisoğlu B. Retinitis pigmentoza ile birlikte spontan lens resorbsiyonu olan bir olgu. TOG, 2005;35 (Ocak-Şubat): 41-47.
36. Özdek S, Altınsoy A, Adıgüzel U, Sezer C, Hasanreisoglu B, Bilgihan K. Mekanik epitel debridmanı sonrası topikal vitamin-E ve askorbik asid uygulamasının keratosit apoptozisine etkisinin tavşan gözünde incelenmesi. Türkiye Klinikleri Oftalmoloji, 2004; 13:175-179.
37. Konuk O, Pehlivanlı Z, Özdek Ş, Gürelik G, İleri F, Ünal M. Sino-Orbital Mantar Enfeksiyonlarında Tanı ve Tedavi Yaklaşımları. MN Oftalmoloji, 2004; 11: 351-355.
38. Konuk O, Bahçeci U, Özdek Ş, Gürelik G, Hasanreisoğlu B. Akkiz oküler motor apraksi. MN Oftalmoloji, 2005;12:52-4.
39. Sezgin T, Özdek Ş, Konuk O, Gürelik G, Özdoğan S, Hasanreisoğlu B. Psödotümör serebriye bağlı tek taraflı papilödem. MN Oftalmoloji MN Oftalmoloji 2005, 12:55-57.
40. Hasanreisoğlu B, Özdek S. Proliferatif diabetik retinopatinin cerrahi tedavisindeki son gelişmeler. Retina Vitreus, 2004; (Özel Sayı) 12:249-254.
41. Hondur AM, Özdek Ş, Aydın B, Gürelik G, Hasanreisoğlu B. Vitreoretinal cerrahide lokal anestezi: Sekonder cerrahide primer cerrahi kadar etkili mi? Ret-Vit, 2005; 13: 45-48.
42. Onaran Z, Özdek Ş, Hasanreisoğlu B. Retinitis pigmentozalı bir olguda maküler delik ve cerrahi tedavisi. Ret-Vit 2005;13: 223-226.
43. Pehlivanlı Z, Özdek Ş, Önol M, Hasanreisoğlu B. Mikrokornea ve konjenital kataraktlı olgularda sekonder göz içi lens implantasyonu ve klinik izlem: Olgu sunumu. Türkiye Klinikleri J Ophthalmol 2005;14:99-104.
44. Özdek Ş. Toksokara endoftalmili bir olguda tanı zorlukları ve tanısal vitrektomi. Ret-Vit 2005;13: Özel sayı: 51-54.
45. Gürelik G, Özdek S, Hasanreisoğlu B. Bilateral hemorajik maküla kistli bir bebekte vitrektomi. Ret-Vit 2005;13: Özel sayı: 31-34.
46. Kağnıcı B, Özdek Ş. Yaş tip senil maküla dejeneresansında yeni medikal tedavi yöntemleri. Ret-Vit, 2005, 13 (4);327-331.
47. Özdek Ş, Hondur A, Gürelik G, Aydın B, Hasanreisoğlu B. Retina pigment epitelinin patern distrofisi ve koroidal neovaskülerizasyon. Ret-Vit, 2006: 14:11-16.
48. Pehlivanlı Z, Özdek Ş, Gürelik G, Motercimzadeh G, Hasanreisoğlu B. Yaşa bağlı maküla dejenerasyonuna bağlı gelişen gizli koroidal neovasküler membran tedavisinde transpupiller termoterapi : Uzun dönem sonuçlarımız. Ret-Vit, 2006;14 (2):95-100.
49. Şerif N, Özdek Ş, Gürelik G, Akata F, Hasanreisoğlu B. Vitreusa disloke intraoküler lenslerde cerrahi tedavi yaklaşımları ve sonuçlarımız. Ret-Vit, 2006;14 (3):181-4.
50. Özdoğan S, Gürelik G, Özdek Ş, Hasanreisoğlu B. Koroidal osteoma sekonder gelişen koroid neovaskülerizasyonunda fotodinamik tedavi. Ret-Vit, 2006 ;14 (3): 221-4.
51. Özdek Ş. İntravitreal triamsinolon enjeksiyonu sonrası dirençli glokom. Glo-Kat, 2006;1:219-220.
52. Dinç UA, Özdek Ş, Gürelik G, Hasanreisoğlu B. İntravitreal triamsinolon enjeksiyonu sonrasında Psödomonas aeruginosa endoftalmisi. Ret-Vit 2006; 14: 311-313.
53. Göncü T, Özdek Ş, Gürelik G, Hasanreisoğlu B. Üveitlerin tedavisinde posterior subtenon triamsinolon kullanımının etkinliği ve komplikasyonları. Ret-Vit 2007; 15:35-39.
54. Kurtulmuşoğlu M, Göncü T, Yeğin A, Konuk O, Özdek Ş, Yağcı M. Bilateral optik disk ödeminin seyrek görülen bir nedeni olarak POEMS sendromu. MN Oftalmoloji, 2007; 14: 66-68.
55. Abdulgani A, Gürelik G, Aydın B, Özdek Ş, Hasanreisoğlu B. Vitreoretinal cerrahide pupiller membran gelişimi: Risk faktörleri ve klinik seyir. Ret-Vit 2007; 15: 171-181.
56. Özmen MC, Özdek Ş. Yaş tip SMD tedavisinde intravitreal bevacizumab enjeksiyonu sonrası retina pigment epitel yırtıkları. Ret-Vit, 2007; 15:231-237.
57. Özmen MC, Özdek Ş. Retina Ven Tıkanıklıklarına Bağlı Gelişen Maküla Ödeminde Güncel Tedavi Yöntemleri. Ret-Vit, 2008; 16 (1):1-8.
58. Kurtulmuşoğlu M, Özdek Ş, Gürelik G, Hasanreisoğlu B. Optik disk ödemine eşlik eden peripapiller koroidal neovasküler membran. Ret-Vit, 2008; 16 (2):145-148.
59. Tök L, Urgancıoğlu B, Özdek Ş, Gürelik G, Hasanreisoğlu B. Zon 1 prematürite retinopatisinde tedavi sonuçları ve prognoz. MN Oftalmoloji, 2008; 15(2): 101-105.
60. Özdek Ş, Urgancıoğlu B. Nanoftalmusa sekonder gelişen eksudatif retina dekolmanı ve dört kadran derin sklerektomi ile tedavisi. Ret-Vit, 2008; 16 (3):239-242.
61. Yüksel E, Özdek Ş, Gürelik G, Hasanreisoğlu B. Psödofakik retina dekolmanlarının tedavisinde farklı cerrahi tekniklerin karşılaştırılması. Ret-Vit, 2008; 16 (4):263-268.
62. Gün FA, Özdek Ş, Gürelik G, Hasanreisoğlu B. Akut fulminan seyir gösteren bilateral Behçet üveiti ve tedavisi. Ret-Vit, 2008; 16 (4):291-294.
63. Özdek Ş, Özmen MC. A simple surgical technique for repair of iridodialysis. Turk J Med Sci, 2009, 39: 317-319.
64. Özdek Ş. Koroid yeni damarlarının cerrahi tedavisinin günümüzdeki durumu. Türkiye Klinikleri Oftalmoloji, Retina-Vitreus Cerrahisi Özel sayısı, 2009; 2: 66-71.
65. Özdek Ş. Neovasküler senil maküla dejenerasyonunda lezyon aktivitesini değerlendirmede yeni bir klinik aktivite skorlaması. Retina-Vitreus, 2009; 17:159-164.
66. Aydın B, Özdek Ş, Konuk O, Gürelik G, Akata F, Hasanreisoğlu B. Bilateral central serous chorioretinopathy in a patient treated with systemic corticosteroids for retrobulbar neuritis. Retina-Vitreus, 2009; 17:210-212
67. Gün FA, Özdek Ş, Kurt G, Hasanreisoğlu B. Koroidal melanomlu bir olgunun gamma knife radyocerrahi yöntemi ile tedavisi: 2 yıllık izlem. Retina-Vitreus, 2009; 17:217-221.
68. Özdek Ş. Suprakoroidal hemorajilerde yaklaşım. Güncel konu. Ret-Vit, 2009; 17: 233-237.
69. Hüse N, Özdek Ş, Erdinç A, Hasanreisoğlu B. Association between central corneal thickness and ARMD. Ret-Vit, 2009; 17: 251-254.
70. Yalçın B, Kalkancı A, Gürelik F, Fidan I, Kuştimur S, Özdek Ş. Moksifloksasin ve Amfoterisin B kombinasyonunun candida türleri üzerine in vitro sinerjistik etkisi. Mikrobiyol Bul 2010; 44: 65-70.
71. Aktaş Z, Hondur AM, Özdek Ş, Önol M. Pediatrik katarakt cerrahisinde güncel yaklaşımlar. Glo-Kat, 2010; 5: 1-5.
72. Özdek Ş. Retinal Distrofiler, Ret Vit, 2010; 18, Özel sayı: 125-133.
73. Yüksel E, Özdek Ş, Hasanreisoğlu B. Meme kanserli bir olguda seöz retina dekolmanı: Koroidal metastaz mı? Santral seröz korioretinopati mi? Ret-Vit, 2010;18:318-320.
74. Şekeryapan B, Özdek Ş, Özmen MC, Gürelik G, Hasanreisoğlu B. Yaşa Bağlı Maküla Dejenerasyonuna Bağlı Koroidal Neovaskülarizasyon Tedavisinde Tek Başına Bevacizumab veya Fotodinamik Tedavi ile Kombinasyon: 12 Ay Sonuçları. Ret-Vit, 2011;19:97-102.
75. Gün FA, Özdek Ş, Gürelik G, Hasanreisoğlu B. Pediatrik endoftalmi olgularında 9 yıllık takip sonuçlarımız. Ret-Vit, 2011, 19: 171-174.
76. Özmen MC, Özdek Ş, Hasanreisoğlu B. Yaş tip SMD tedavisinde tek doz intravitreal Bevacizumab tedavisine olumsuz yanıt. Ret-Vit, 2011, 19: 237-240.
77. Özdek Ş. Genç hastalarda retinal vasküler sorunlar. Önsöz. Ret-Vit, 2011, 19, Özel sayı, 1-2.
78. Hondur AM, Aydın B, Gürelik G, Özdek Ş, Hasanreisoğlu B. TTT for retinal capillary hemangiomas in Von Hippel Lindau Disease. Ret-Vit, 2011, 19, Özel sayı, 61-63.
79. Özdek Ş. Diabetik maküla ödeminde laser tedavisinin yeri. Retina Vitreus. 2012;20:Özel sayı: 66-70.
80. Kantarcı FA, Özdek Ş. Koroid malign melanomları: Konservatif tedaviler. Güncel Konu. Retina Vitreus. 2012;20:79-87.
81. Hasanreisoglu M, Ünlü M, Özdek Ş, Aktaş Z, Hasanreisoğlu B. 52 yaşında erkek hastada Behçet Hastalığı tanısı koyduran akut optik nöropati. Ret Vit 2013;21:71-3.
82. Ekici F, Karaca EE, Aktaş Z, Özdek Ş. Düğümsüz Z-sütür yöntemi ile skleral fiksasyonlu GİL implantasyonu. Glo-Kat, 2013;8:12-6.
83. Ozdek S, Sekeryapan B, Yaylacıoglu F. Passive silicone oil removal with 23G transconjunctival system. Ret Vit 2013;21:105-8.
84. Özdek Ş, Yalçın G. Diabetik maküla ödeminde yeni isimlendirme ve sınıflama. Türkiye Klinikleri J Ophthalmol-Special Topics, 2013;6 (1):43-50.
85. Eroğlu HY, Kantarcı FAG, Özdek Ş, Hasanreisoğlu B. Retina dekolmanında çevresel skleral çökertmeye bağlı komplikasyonlar. Ret-Vit 2013;21:209-212.
86. Tufan HA, Gencer B, Çömez AT, Özdek Ş. Intravitreal bevacizumab treatment for chronic central serous chorioretinopathy presumably associated with trigger point steroid injection. Ret-Vit 2013;21:219-222.
87. Aktaş Z, Yıldız BK, Hasanreisoğlu B, Özdek Ş, Gürelik G, Hasanreisoğlu B. İntravitreal silikon tamponadın alınmadan önce ve sonra GİB üzerine etkilerinin değerlendirilmesi. MN Ophthalmology, 2013; 20 (3):172-176.
88. Hasanreisoğlu M, Özdek Ş. Oküler toksoplazmozis: Epidemiyoloji, bulaş yolları, patogenez, popülasyon biyolojisi, klinik özellikler, tanı ve tedavi. Ret-Vit 2013;21:235-246.
89. Hasanreisoğlu M, Kumova D, Gürelik G, Aktaş Z, Özdek Ş. Early Vitrectomy For Retained Lens Fragments In Eyes With Pre-Existing Co-Morbidities. Ret-Vit 2014;22:29-34
90. Karaca EE, Aktaş Z, Yalçın NG, Hasanreisoğlu CM, Özdek Ş. Göz İçi Lens Dislokasyonlarında Cerrahi Tedavi Yöntemleri ve Sonuçları. MN Oftalmoloji, Haziran 2014 21;2:92-98.
91. Yalçın NG, Aktaş Z, Hasanreisoğlu M, Özdek Ş. İntravitreal Triamsinolon Asetonid Enjeksiyonu Sonrası Lens İçerisinde Hapsolmuş İlaç Partiküllerine Bağlı Gelişen Akut Görme Kaybı. MN Oftalmoloji, Eylül 2014: 21 (3). 214-17.
92. Yıldız BK, Yalçın NG, Özdek Ş, Hasanreisoğlu B. Tek doz İV anti-VEGF enjeksiyonu öncesi ve sonrası VFQ-25 ve Gazi-VFQ-10 anket sonuçları. Ret-Vit 2014, 22(4); 297-301.
93. Doğuizi S, Özdek Ş, Gürelik G, Hasanreisoğlu B, Aktaş Z, Hasanreisoğlu M. Exudatif tip YBMD sonucu oluşan koroid neovaskülerizasyonunun İV anti-VEGF ile tedavisinde gerçek hayattaki uygulama sonuçları. Ret-Vit 2014, 22(4);267-73.
94. Özdek Ş, Özmen MC. YBMD de tedavide laser uygulamaları: argon laser ve transpupiller termoterapi. Turkiye Klinikleri J Ophthalmol-Special Topics 2015;8(1):53-7
95. Özdek Ş, Yalçın G. Diabetik Makülopatide Yeni Yaklaşımlar. Ret-Vit 2015 Özel Sayı.S:32-42

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir